رقم جدید یونجه آذر - مناسب کشت در مناطق سرد و سرد معتدل کشور

کد محصول: 108
۰ تومان

رقم جدید یونجه آذر - مناسب کشت در مناطق سرد و سرد معتدل کشور

رقم جدید یونجه آذر، از طریق گزینش دوره ای از ژرم پلاسم قره یونجه انتخاب شده است. در بررسیهای متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در کلیه آزمایشها، برتری رقم اصلاح شده محرز شده است. میانگین عملكرد علوفه تر و خشك این رقم در آزمایشات، به ترتیب 23728 و 11779 کیلوگرم در هر هكتار و میانگین عملكرد رقم شاهد نیز به ترتیب 19288 و 9515 کیلوگرم در هكتار بود، که نشان داد این رقم از نظر عملكرد علوفه تر و خشك نسبت به رقم شاهد 23 درصد برتری  دارد. میانگین درصد پروتئین علوفه در رقم آذر و رقم شاهد به ترتیب برابر 8/ 23 و 1 /20 درصد بود که برتری رقم آذر را از نظر مهمترین شاخص کیفیت علوفه نشان داد.

خصوصیات زراعی رقم جدید آذر

عملكرد علوفه تر:      23728کیلوگرم در هكتار       

عملكرد علوفه خشك    11779: کیلوگرم در هكتار

ارتفاع بوته  78/5: سانتی متر

درصد پروتئین خام     23/8: (cp)

درصد قابلیت هضم ماده خشک (DMD): 36

درصد دیواره سلولی بدون همی سلولز ADF)): 4/18

درصد دیواره سلولی(NDF): 6/56

نسبت برگ به ساقه در حالت تر: 495/0

نسبت برگ به ساقه در حالت خشك : 432

افزودن به سبد خرید
  • نظرات