آشنایی با زیست بوم وستا

آشنایی با زیست بوم وستا

در این پست بدنبال آشنا کردن شما با زیست بوم وستا هستیم. سوالی که اکثرا از مجموعه ما دارند این است هدف از شکل گیری مجموعه ما چه بوده است. بطور کلی هدف از ایجاد این پست این بود شما عزیزان را با دیدگاه وستا، ماموریت وستا، جریان کار ما در مرکز وستا، کافه فناوری وستا و در نهایت دلایل شکل گیری ایده مرکز نوآوری وستا آشنا نماییم پس با ما تا انتها همراه شوید.

دیدگاه وستا:

ایجاد یک اکوسیستم برای در کنار هم قرارگرفتن تمامی حلقه های نادیده شده در زنجیره سود آوری کسب و کار در حوزه کشاورزی در مقیاس
کوچک در راستای توسعه پایدارماموریت وستا:

  • تبدیل کشاورزی به کسب و کاری سودمند 
  • ترویج کسب و کارهای کشاورزی مبتنی بر کشاورزی دانش بنیان 
  • تاثیر گذاری فناوری های میان رشته ای در توسعه کشاورزی 
  • توسعه بازار فناوری های کشاورزی 
  • ایجاد فضای تعاملی میان سرمایه گذاران ، کارآفرینان، ایده پردازان 
  • جذب منابع انسانی ارزشمند و تاثیر گذار داخل و خارج کشور 

آشنایی با زیست بوم وستا:

این زیستبوم بنا بر ضرورتها و در یک فرایند تکاملی شکلگرفته است و موجب شده است تا توجه سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در شرکتهای
نوآور در زمینههای فناوری کشاورزی جلب شود و کمکم سرمایهگذاران جسورانه علاقه مند خواهند شد و سایر روابط و مناسبات مالی و حقوقی
بین صاحبان ایده و فنّاورها و صاحبان سرمایه سامان پیدا خواهد کرد همة این امور و سروسامان گرفتن زیرساختها و روابط مختلف در یک
سیر تکاملی و بر اساس نیازها شکلگرفته، توسعه پیداکرده و روزآمد خواهد شد و رفتهرفته اجزا و مؤلفههای مختلفی به آن اضافه میشود.
برای این زیستبوم چهار مرحله بهقرار زیر میتوان در نظر گرفت.

مرحلة اول- شکل گرفتن ایده:

مرحلة اول در زیستبوم، شکل گرفتن ایدة نوآورانه است. ایدههای نوآورانه در نهادهای زیر شکل میگیرند:
• دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
• گاراژهای کارآفرینی
فعالیتهایی که در مرحلة شکل گرفتن ایده صورت میگیرد بهطور خلاصه عبارتند از:
• تشکیل تیمی از بنیانگذاران
• توسعة ایده و محصول اولیه

مرحلة دوم- شکل گرفتن کسبوکار:

ساختارهای زیر بستر لازم را برای شکل گرفتن و توسعة کسبوکار در مرحلة دوم فراهم میکنند.
• برنامههای شتابدهنده
• سرمایهگذاران فرشته )سرمایهگذاری هستة اولیه(
• سرمایهگذاران جسورانه
• دفاتر خدمات حقوقی و مالی
فعالیتهایی که در این مرحله صورت میگیرد عبارتند از:
• تشکیل شرکت
• تشکیل تیم مدیریتی
• توسعة محصول
• تدوین برنامه ورود به بازار
این فعالیتها موجب توسعه فرهنگ نوآوری میگردد.

مرحلة سوم- رشد و توسعه:

مرحلة سوم، مرحلة رشد و توسعه است، نهادهای زیر بستر لازم را برای رشد و توسعة کسبوکار فراهم میکنند:
• سرمایهگذاران جسورانه
• شرکت های لنگر )بستر توزیع در بازار، مشارکت در سرمایهگذاری(
• دفاتر خدمات حقوقی و مالی
در این مرحله فعالیتهای زیر صورت میگیرد:
• تولید درآمد برای شرکت
• توسعة محصول یا افزایش تولید
• غالب شدن به بازار
• ورود به بازار سایر کشورها
این فعالیتها هم موجب توسعه بیشتر فرهنگ نوآوری میشود و علاوه بر آن به رشد و توسعه کمک خواهد کرد.

مرحلة چهارم- تولید ارزش و برداشت محصول:

مرحلة چهارم تولید ارزش و برداشت محصول است، نهادهای زیر توانمند ساز در این مرحله هستند:
• سرمایهگذاران جسورانه )مراحل پیشرفته(
• سرمایهگذاران بانکی
فعالیتهای این مرحله عبارتند از:
• افزایش درآمد
• رسیدن به مرحله سوددهی
• توسعة بازار
• فروش و واگذاری شرکت و یا عرضة عمومی سهام و ورود به بازار بورس

مدل همکاری مرکز امام و وستا:

آورده بخش دولتی
• مدیریت ریسک پذیر
• ساختمان های بلا استفاده
• ارتباطات سازمانی
• امکانات آموزشی و رفاهی و علمی
• آزمایشگاه ها و کارگاه ها
• منابع علمی انسانی
آورده بخش خصوصی:
طراحی محتوایی 
سرمایه مالی 
سرمایه انسانی 
منابع نرم افزاری 
انگیزه و تخصص 

محدوده وگستره مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا:

بیوتکنولوژی صنعتی و کشاورزی 
فناوری اطلاعات و الکترونیک با رویکرد کشاورزی 
ابزار دقیق , رباتیک,مکاترونیک 
مدیریت آب 
فناوری های گلخانه 
صنایع غذایی و تبدیلی با تمرکز بر مقیاس کوچک 
دام , طیور, تولید غذای حیوانات

مدل مفهومی مرکز نوآوری وستا:

• تکرار پذیر
• بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده سخت افزاری
• مدل همکاری دولتی با بخش خصوصی
• همکاران وستا )پارک، صنایع نوآور،
• مدلی هست بر اساس نیاز
بخشها و ساختارهای مرکز نوآوری وستا

عناصر تشکیل دهنده وستا:

• شرکت های لنگر
• شرکت های نوپا
• شتابدهنده
• مکان بازار مجازی صنعت کشاورزی
• کافه فناوری وستا
• دفتر انتقال فناوری
VC • نهاد تامین منابع مالی

جریان کار ما در مرکز وستا:

هدف ما یافتن راه حل های نوآورانه است. وستا به چالش های کشاورزی و محیط زیست میپردازد. برنامه ما بهره برداری از کارآفرینان
جوان و ارائه آنها به سرمایه گذاران و صندوق های مالی ، مربیگری و پشتیبانی فناوری و دانشی با هدف توسعه مقیاس پذیر و
پایدار.طراحی ساختار نوآوری وستا منطبق با ساختارهای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری میباشدو بویژه بر پایه اصول مقیاس
پذیری و پایداری

مرکز شتابدهی وستا:

وستا بعنوان یک کارگزار در شتابدهی نوآوری و بهره برداری از یک شبکه پایه از نوآوران و اتصال آنها به سرمایه گذاران وحامیان مالی که
علاقه مند به ترویج کارآفرینی در حوزه کشاورزی هستند فعالیت میکند. مکانیزم کارگزاری وستا شامل چهار عنصر کلیدی مرتبط با اکو
سیستم های نوآورانه پرشتاب است که شامل موارد زیر است:
• چالش های واقعی که شناسایی میشوند
• حامیان مالی که فرصت های سرمایه گذاری را فراهم میکنند
• راه حل های نوآورانه که توسط کارآفرینان جوان توسعه داده میشود
• کارشناسان صنعت که بعنوان منتورها فعالیت میکنند

فن بازار تخصصی کشاورزی وستا:

مرکز نوآوری وستا با شناخت از منابع علمی رسوب شده در مراکز تحقیقاتی منطقه و کشور و شناسایی نیازهای فناورانه و سازمان دهی منابع
با هدف تاثیر گذاری دانش و فناوری در زندگی مردم اقدام به تاسیس سامانه تخصصی فن بازار کشاورزی نموده. فن بازار وستامحلی برای
مبادلات تکنولوژی است. همانطور که بازار مسکن محل مبادله مسکن است و بنگاههای معاملات مسکن واسطههای اطلاعاتی و حقوقی
،» متقاضیان « ،» عرضهکنندگان « معامله مسکن هستند، در بازار فناوری نیز فنبازارها نقش واسطهای برای رساندن اطلاعات تکنولوژی به
را دارد. درضمن به ارائه مشاوره در خصوص مراحل انتقال تکنولوژی میپردازد. » سرمایهگذاران « و » کارآفرینان

کافه فناوری وستا:

کافه فناوری یک فضای اشتراکی و دورهمی راحت، صمیمی و خلاقانه ست که )علاوه بر خوردنی های خوشمزه( آموزش ها و خدمات
هدفمندی رو در زمینه کسب و کار و فناوری ارایه میکند. دورهمی ها، گپ های تخصصی، مسابقه های جذاب، کافه فناوری با شناسایی و
پرورش استعداد های خلاق و ایده های نوین و کارآمد و همچنین از طریق خرد جمعی و در کنار هم جمع کردن متخصصان و علاقمندان
در حوزه فناوری، به فرایند تشکیل تیم های صاحب ایده و متخصص، سرعت می بخشد و به پا گرفتن تیم های قدرتمند کمک میکند.

محورهای مرتبط درمرکز نوآوری وستادر حوزه کشاورزی:

توسعه فناوری های میان رشته ای در کشاورزی 
ترویج فناوری در کشاورزی 
استفاده از فناوری های میان رشته ای در توسعه کشاورزی 
انتقال فناوری 
تبدیل دانش به فناوری 
جهت دهی موضوعات تحقیقاتی متناسب با نیاز 
مدل سازی و الگو سازی کشت و فراوری گیاهان دارویی 
موزه فناوریهای کشاورزی 
تبدیل کشاورزی به کسب و کاری سودمند 
توسعه کشاورزی در مقیاس کوچک ولی با بازده بالا

دلایل شکل گیری ایده مرکز نوآوری وستا:

• تاثیر گذاری فناوری های میان رشته ای در صنعت کشاورزی
• توسعه کسب و کارهای کوچک در حوزه کشاورزی
• بازار محصولات کشاورزی و سهم عوامل تولید
• استفاده از فراورده های جانبی محصولات کشاورزی در محصولات جدید

تاثیر گذاری فناوری های میان رشته ای در صنعت کشاورزی

ما در وستا برآنیم تا با بهره برداری از فناوری های جدید و تاثیر گذار و با تکیه بر فناوری های میان رشته ای فرصت عبور از مرزهای سنتی
رشتههای گوناگون دانش را با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب در دانش کشاورزی فراهم کنیم
توسعه کسب و کارهای کوچک در حوزه کشاورزی
60 درصداز مردم جهان برای زنده ماندن هنوز وابسته به کشاورزی هستند.سودآور کردن کشاورزی در مقیاس کوچک با تکیه بر فناوری های
نوین.تبدیل روستاها به صادر کنندگان محصولات فراوری شده با رویکرد فراوری در مقیاس کوچک
مشاغل کشاورزی در جهان جزء سود آورترین مشاغل محسوب میشود . بخش خوب اینست که کشور ما عرصه های فراوانی برای کشاورزی
دارد. خبر بهتر اینکه دانش و فناوری رسوب شده زیادی نیز در بخشهای علمی کشور وجود دارد.
دلایل انتخاب استان البرز و مرکز آموزش عالی امام خمینی
• مدیریت ریسک پذیر
• ساختمان های بلا استفاده
• ارتباطات سازمانی
• امکانات آموزشی و رفاهی و علمی
• آزمایشگاه ها و کارگاه ها
• منابع علمی انسانی

عامل کلیدی موفقیت در وستا:

آنچه موجب پیدایش و شکل گیری مرکز نوآوری وستا گردید انسانها بودند و روابطی که بهطور زیرکانه بین مدیران دولتی و بخش خصوصی
ایجاد و از آن مراقبت شد.هر محلی که آدمهای مناسبی در آنجا اجتماع کنند. زیست بوم کارآفرینی و اشتغال شکل میگیرد ما بنا داریم تا آدمهای
مناسب را به اینجامنتقل کنیم
و اینکه … مهمترین نکته افراد مناسب هستند

خدمات مرکز نوآوری وستا:

ارزیابی سطح فناوری 
• ارزشگذاری و قیمتگذاری فناوری
• مشاوره انتقال فناوری
• تحقیقات بازار )جمعآوری و پردازش و تحلیل نظاممند اطلاعات و دادهها در مورد کلیه پارامترهای بازار کالاها و خدمات( در حوزه
محصولات دانشبنیان
• مشاوره و تدوین برنامه بازاریابی )تحلیل شرایط محیطی و بخشبندی بازار و تدوین استراتژی و برنامه تفصیلی( و مشاوره مدیریت
برند در حوزه محصولات دانشبنیان
• بازاریابی )ایجاد مجموعه هویت بصری برند، و طراحی و پیادهسازی ساختار دپارتمان بازاریابی و فروش، و تعامل با شبکههای
همکاری )مانند شبکه توزیع(، و پیادهسازی بسترهای نرمافزاری مرتبط با شبکه فروش، و مدیریت ارتباط با مشتری( در حوزه
محصولات دانش بنیان
• خدمات طراحی صنعتی در حوزه محصولات دانشبنیان
مدیریت صادرات ،ERA) • ارزیابی آمادگی صادراتی
NPD)( • طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری و توسعه محصول جدید
• مشاوره شناسایی و اخذ مجوزهای ضروری و استقرار استانداردهای محصول
• مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها
• مشاوره جذب و بکارگیری منابع انسانی خبره )شخصیتشناسی و مهارتسنجی افراد با توجه به نیازهای سازمان(
• سرمایهگذاری ) 1- مشارکت حقوقی )سهامداری(، 2- مشارکت در پروژه و طرح، 3- خدمات توانمندساز و توسعهدهنده
و سرمایهگذاری خطرپذیر و مشارکت در راهاندازی شرکتهای نوپا و اصلاح مدل سرمایهگذاری و ساختار سازمانی، Developer) (
تسهیل سرمایهگذاری، مدیریت هزینه و … (
Crowdfunding) ) ،(Crowdsourcing • خدمات جذب سرمایه )رویدادهای جذب سرمایه، خدمات جمعسپاری
• مدیریت دانش )اجرای همه مراحل چرخه مدیریت دانش از قبیل تولید دانش، طبقهبندی دانش، نگهداری دانش، اشتراک دانش،
استفاده از دانش( مشروط بر یکپارچگی با سایر سامانههای سازمانی
• مدیریت زنجیره تأمین )برنامهریزی زنجیره و مدیریت تامین کنندگان، برنامهریزی تولید و تدارکات( در حوزه محصولات دانشبنیان
• تامین، تجهیز و توسعه فضاهای مورد نیاز برای استقرار تیم ها و شرکت ها با هدف کسب فناوری، اختراعات و توسعه محصولات
جدید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا