​بازدید آقای دکتر گلی مشاور وزیر در امور ایثارگران و مدیر عامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار از مرکز
​​​​​​​نوآوری وستا