شرکت دانش بنیان نواندیشان داتیس الکترونیک

نام مدیر عامل: بردیا بازرگان
موضوع فعالیت: تجهیزات آب و فاضلاب، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات آب و هواشناسی و ... 
​​​​​​​