فاز اول افتتاحیه مرکز نو آوری وستا با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری