رویداد جذب سرمایه‌گذار

28 شهریور ماه 1401، همزمان با جلسه‌ی شش ماهه‌ی شرکت‌های مستقر در وستا، “رویداد جذب سرمایه‌گذار” با حضور 8 تیم استارتاپی برگزار شد. این رویداد با هدف جذب سرمایه برای تیم‌های استارتاپی منتخب وستا و آشنایی سرمایه‌گذاران با پروژه‌های استارتاپی مناسب جهت سرمایه‌گذاری شکل گرفته و هریک از تیم‌ها در …

رویداد جذب سرمایه‌گذار مطالعه بیشتر »