دکتر محمد میثمی تبار

دکتر محمد میثمی تبار

مشاور کسب و کار

  • كارشناسي مترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی
  • تعداد ۷۵ دوره آموزشی مدیریتی و آموزشی به مدت ۱۶۰۰ ساعت
مدیرکل وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی
مشاور معاون وزیر وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی
رییس اداره وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی
کارشناس مسئول وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی
کمک کارشناس آموزش وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی