فراخوان شتابدهنده وستا

موضوع این هفته : آب در کشاورزی

چهارشنبه 03/11 ساعت 9 الی 12

محل برگزاری : سالن شتابدهی مهندس سعیدی

اسکرول به بالا