مهندس حمید حکمتدان

مهندس حمید حکمتدان

منتور کسب و کار

  • کارشناسی الکترونیک از دانشگاه ازاد واحد کرج
  • مدیر عامل طراهان هوشمند ساز ارمید