نانو سبزآوران طوبی

نانو سبزآوران طوبی


Nano Green Tooba

نام شرکت: نانو سبزآوران طوبی

نوع شرکت: دانش بنیان

مديرعامل: دکتر مریم نگهبان (فوق دکتری نانو)

اعضای تيم دانش بنیان : خانم مریم نگهبان- خانم الهام حاج ملاعلی – خانم هاجر زکی عقل

محصولات توليدی: آفت کاش های گیاهی

نانو سبزآوران طوبی

شرکت نانو سبزآوران طوبی با استفاده از اساتید نخبه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و کارشناسان پژوهشی متخصص و با تجربه در جهت رفع نيازهای راهبردی کشور آغاز به کار نموده است. رسالت اصلی شرکت طوبی حفظ سلامت انسان، دام و محیط زیست از طریق تولید آفتکش های گیاهی سازگار با محیط زیست برای کنترل آفات کشاورزی و دامی می باشد. به عبارت دیگر کنترل آفات توسط ترکیبات عاری ازسموم شیمیایی در سرلوحه برنامه های این شرکت قرار دارد. این شرکت با استفاده از فناوری های نو در عرصه کنترل آفات با قابلیت تلفیق با کنترل بیولوژیک موفق به عرضه محصولات جدیدی شده است. استفاده از آفتکش های بیولوژیک و گیاهی به همراه سایر روش های کنترل بيولوژيک گامی بزرگ در توليد محصولات کشاورزی سالم به شمار می رود. حشره کش های گياهی تهیه شده از انواع مواد موثره گیاهی می باشند که با فرمولاسيون نوین می تواند ضمن حفظ خاصيت مواد موثره خود در محيط؛، کارايی بالايی در کنترل و مديريت آفات کشاورزی داشته باشد. از محصولات تجاری این شرکت تحت عنوان آفتکش گیاهی لیکو پست و فیتوتوکس معرفی شده ‎اند. این ترکیبات به دليل اثرات حشره کشی روی آفات مختلف و خطرات کم آن برای انسان و پستانداران جايگزين مناسبی برای سموم شيميايی در کنترل آفات محسوب می شوند.

نانو سبزآوران طوبی1
نانو سبزآوران طوبی2
نانو سبزآوران طوبی

کارگاه نانو سبزآوران طوبی

دکتر مریم نگهبان

دکتر مریم نگهبان

بنیان گذار شرکت نانو سبزآوران طوبی

دکترای تخصصی: نانو

 سوابق کاری و پژوهشی :
.۱ استاديار پژوهشی موسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور
.۲ مدير عامل شرکت نانو سبز آوران طوبا
.3 Journal of Crop Protection مجله علمی داور
.۴ طرح پسا دکترای نانو کپسوله کردن اسانس ها و عصاره های گياهی در دانشگاه تربيت مدرس
.۵ همکار اصلی طرح ايمنی و سلامت غذا در پژوهش های مجلس شورای اسالمی
.۶ همکار علمی دانشکده کشاورزی

عضويت در مجامع علمي
۱- عضو انجمن حشره شناسان ايران
۲- عضو انجمن گياهان دارويی
3- کادر داور مجله Protection Crop دانشگاه تر بيت مدرس
۴- مر بی ورزش يوگا دانشگاه تر بيت مدرس

 عناوین ثبت اختراعات و افتخارات:
-۱ توليد آفت کش های گياهی نانوکپسوله شده در پلی اوره فرمالدهيد برا ی کنترل آفات غير انباری
Production of nanoencapsulated botanical pesticides formulated by poly urea-formaldehyde for nonstored product pest control
-۲ توليد آفت کش های گياهی نانوکپسوله شده در آلژينات
Production of nanoencapsulated botanical pesticides formulated by alginate
-۳ توليد سموم آفت کش ارگانيک قابل اختالط با خاک برای کنترل آفات کشاورزی
Production of organic pesticides miscible in soil for agricultural pest control
-۴ توليد قرص آفت کش های گياهی
Production of botanical pesticides in tablet form
-۵ گرفتن امتياز طالی بين المللی خارجی در جشنواره نو آوری و شکوفايی بنياد ملی نخبگان ۱۳۹۱ در ثبت
اختراع توليد آفت کش های گياهی نانوکپسوله شده در پلی اوره فرمالدهيد برا ی کنترل آفات غير انباری
-۶ کسب مقام اول در داوری جشنواره شيخ بهايی در طرح کسب و کار توليد آفت کش های نانو کپسوله
گياهی
-۷ گرفتن مقام نخبه کشوری و تاييديه ثبت اختراع توليد آفت کش های گياهی نانوکپسوله شده در آلژينات
 در سازمان نخبگان کشوری در جشنواره نو آوری و شکوفايی بنياد ملی نخبگان ۱۳۹۱
-۸ گرفتن مقام فناور برتر در جشنواره گياهان دارويی کشور
-۹ گرفتن تاييديه نانو مقياس محصول آفت کش گياهی از ستاد نانو در مقياس صنعتی و آزمايشگاه

فهرست مقاالت ارائه شده در مجامع خارج از کشور :

1. Negahban, M., Moharramipour, S. and Sarbolouki M.N. 2009. Nano encapsulated
Artemisia sieberi. Essential oil as a new formulation against Callosobruchus maculatus. 2 th
IOBC Conference of Integrated Protection of Stored Products, 29-2, July 2009, Campobasso,
Italy, P. 32.
2. Maryam Negahban, Saeid Moharramipour, Mojgan Zandi , Seyed Ali Hashemi and
Fariborz Ziayee, Nano-Insecticidal Activity of Essential Oil from Cuminum cyminum on
Tribolium castaneum, Controlled Atomesphere and Fumigation in Stored Product, pp.63-68
3. Maryam Negahban, Saeid Moharramipour, Mojgan Zandi , Seyed Ali Hashemi . Fumigant
Properties of Nano-Encapsulated Essential Oil from Artemisia sieberi on Tribolium castaneum,
Controlled Atomesphere and Fumigation in Stored Product, pp.101-105.
4. Zandi, M., Negahban, M., Moharramipour, S and Hashem, S.A 2010. Preparation and
characterization of Nanoparticles Containing Cuminum cyminum L. Oil for Potential
Agriculture Insecticidal Application. 93rd Canadian Chemistry Conference and Exhibition.
5. Negahban, M., Moharramipour, S., Hashem, S.A and Zandi, M. 2010. Insecticidal
Properties of Nano Capsules of Essential Oil from Artemisia sieberi Besser on Tribolium
castaneum (Herbst). 93rd Canadian Chemistry Conference and Exhibition.
6. Negahban, M., Moharramipour, S. and Yousefelahi, M. 2004. Efficacy of essential oil from
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. Against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera:
Tenebrionidae). Proceedings of the Fourth International Iran & Russia Conference, 261-266.
(On CD).

محصولات

ارتباط با نانو سبزآوران طوبی